M1 Remit FAQ

Mga Madalas Itanong

FAQ

1. Ano ang M1 Remit?

Ang M1 Remit ay ligtas na global na serbisyo ng paglilipat ng pera na pinatatakbo ng Kliq Pte Ltd, isang lisensiyadong provider ng serbisyo sa pagremit sa Singapore at subsidiyaryo ng M1 Ltd.

Ang M1 Remit ang nangungunang self-service na serbisyo sa mobile na pagremit – makakapagpadala ka ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga pangunahing bangko at cash pick-up na mga outlet sa mga bansang tinutukoy sa 12 at 13.

2. Nakapailalim ba ang M1 Remit sa M1 Limited?

Oo, ang M1 Remit ang serbisyo sa pagremit ng M1 na pinatatakbo ng Kliq Pte Ltd, subsidiyaryo ng M1 Limited.

3. Sino ang maaaring gumamit ng serbisyong M1 Remit?

Sinumang indibidwal 18 taon gulang pataas, na may balidong NRIC/FIN/Work Pass. Kakailanganin mo rin ng aktibong numero ng cell phone (prepaid o postpaid) na rehistrado ng Singapore.

4. Paano ako makakapag-sign up at magagamit ang serbisyong M1 Remit?

a)

MAGREHISTRO

Pumunta sa www.m1remit.com.sg o i-download ang M1 Remit na mobile na app sa Apple Apps Store o Google Play store.


I-click ang “Magrehistro” sa M1 Remit Website o “Mag-Sign Up” sa M1 Remit na moblie na app at kompletuhin ang Form sa Pagpaparehistro para makagawa ng account.

Tandaan, kailangan mong gumamit ng balidong email address, numero ng telepono (postpaid/prepaid) na rehistrado ng Singapore para makapagrehistro para sa serbisyong M1 Remit.

b)

BERIPIKAHIN ANG IDENTIDAD

Beripikahin mo ang account mo sa pamamagitan ng paggamit ng MyInfo O nang Personal.

 1. BEIPIKAHIN gamit ang MyInfo

  Sa pamamagitan ng iyong SingPass at pahintulot, awtomatikong kukunin ang personal mong mga detalye mula sa MyInfo. Rebyuhin ang mga impormasyong nakuha at kumpirmahin. Kakailanganin mong i-upload ang iyong Patunay ng Adres ng Tirahan kung may FIN Pass ka.

 2. BERIPIKAHIN nang Personal

  Bisitahin ang aming M1 Customer Service Centre sa IMM o Paragon.

  Mga Awtorisadong M1 Customer Service Centre na Magbeberipika ng Accout sa M1 Remit
  M1 CSC (IMM)
  IMM Building
  2 Jurong East Street 21
  #01-20 IMM Building
  Singapore 609601

  Oras ng Operasyon: 11am-8pm (Araw-araw)

  Pinakamalapit na MRT Station: 
  Jurong East (NS1, EW24)
  M1 CSC (Paragon)
  Paragon
  290 Orchard Road
  #B1-28/29 Paragon
  Singapore 238859

  Oras ng Operasyon: 11am-8pm (Araw-araw)

  Pinakamalapit na MRT Station: 
  Orchard (NS22)  Dalhin ang iyong mga orihinal na dokumento ng pagkakakilanlan para sa beripikasyon:

  Pangkalahatan Kinakailangang mga Dokumentasyon para sa Beripikasyon
  Indibidwal na Kostumer (Min. na edad 18) Mga Singaporean >18 taong gulang NRIC (Rosas)
  Permanenteng Residente >18 taong gulang NRIC (Bughaw)
  National Servicemen at mga Regular SAF 11B, SPF 11B o SCDF 11B
  Mga Dayuhan
  (Naaangkop din ang mga pamantayan sa na-renew na FIN na kostumer)
  1. Balidong FIN pass sa araw ng pagrehistro
  Kabilang sa balidong FIN Pass ang: -Pass para sa Pag-empleyo
  -Entry Pass
  -S Pass
  -Permit sa Trabaho (lahat ng uri)
  -Pass para sa Pagsasanay sa Trabaho
  -Pass para sa Dependent
  -Pass para sa Matagalang Pagbisita
  -Pass para sa Estudyante
  2. Patunay ng Adres ng Tirahan, maaaring ang pinakabagong (hindi lalampas sa 3 buwan): Bill sa Utility, Bill sa Telepono, Statement ng Bangko, Statement ng Credit Card, o anumang dokumento mula sa Pamahalaan/Institusyong Pinansiyal

  Dapat ay balido ang mga dokumento ng pagkakakilanlan (i.e. hindi dapat paso). Magpunta nang personal para sa beripikasyon (hindi tatanggapin ang poxy o awtorisadong kinatawan).

  c)

  AKTIBASYON NG ACCOUNT

  Kapag tagumpay ang beripikasyon, magiging aktibo ang account mo sa M1 Remit. Makakapagremit ka na ng pera sa pamilya at mga kaibigan mo sa ibang bansa.

  d)

  MAGPADALA NG PERA

  Irehistro mo ang mga detalye ng Padadalhan, at tukuyin ang halaga ng ireremit. Kompletuhin mo ang transaksiyon sa pagremit sa pamamagitan ng pagbayad sa anumang AXS machine o AXS m-Station na app.

  5. Ano ang MyInfo?

  Ang MyInfo ay serbisyong nagpapahintulot sa user ng SingPass na i-manage ang kaniyang personal na mga detalye at paunang punan ang mga form sa mga transaksiyon ng serbisyong digital. Kabilang dito ang beripikado ng pamahalaan na mga data na makukuha sa lahat ng kalahok na ahensiya ng Pamahalaan at mga data na ibinigay mo para sa Profile mo. Ibig sabihin, magbibigay lang nang isang beses ang mga user ng personal na mga detalye sa Pamahalaan, sa halip na paulit-ulit na magbigay ng data sa bawat online na transaksiyon.

  6. Ano ang pakinabang ng paggamit ng MyInfo?

  Hindi mo na kailangang bumisita sa anumang M1 Customer Service Centre. Awtomatikong pupunan ang karamihan ng mga detalye tungkol sa iyo.

  7. Paano ko papalitan ang data mula sa MyInfo kung mali ang mga ito?

  Ang mga ito ay beripikado ng pamahalaan, at sinasalamin kung ano ang inirehistro sa pamahalaan. Maaari mong kontakin ang kaugnay na Ahensiya para i-update ang iyong mga field na beripikado ng pamahalaan kung gusto mong ipagpatuloy ang paggamit ng MyInfo. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang bahaging FAQs sa website ng MyInfo(https://www.singpass.gov.sg/myinfo/intro)

  Maaari mo ring bisitahin ang aming M1 Customer Service Centre sa IMM o Paragon dala ang iyong orihinal na mga dokumento ng pagkakakilanlan para makompleto ang pagrehistro. Sumangguni sa 4(b)(ii).

  8. Sino ang puwedeng gumamit ng MyInfo?

  Makagagawa ng MyInfo Profile ang mga SingPass na user na nakapag-set up na ng kanilang 2FA (2-Factor Authentication) at nairehistro na ang kanilang email address o lokal na numero ng cell phone. Makakapagrehistro din para sa SingPass ang mga dayuhang may balidong permit (hal., permit sa trabaho / pass para sa pagtatrabaho).

  9. Ano ang gagawin ko kung may na-encounter akong mga error o isyu kapag bineberipika ko ang identidad ko gamit ang MyInfo?

  Maaari mong bisitahin ang aming M1 Customer Service Centre sa IMM o Paragon dala ang iyong orihinal na mga dokumento ng pagkakakilanlan para makompleto ang pagrehistro. Sumangguni sa 4(b)(ii).

  10. Ligtas bang gamitin ang MyInfo sa pagbibigay ko ng personal na mga detalye?

  Dahil sensitibo at kumpidensiyal ang mga personal na mga detalye mo, ikaw lang ang may akses sa impormasyon sa MyInfo profile mo. Walang personal na mga detalye ang ibabahagi sa mga kalahok na serbisyong digital hanggang sa ma-authenticate mo ang sarili sa SingPass login mo.

  11. Bakit ko kailangang pumunta sa M1 Customer Service Centre para maberipika ang identidad at mga dokumento ko?

  Ang Dokumento ng Pagkakakilanlan (ID) ay kailangan sa pagtugon sa mga kahingian sa lisensiya ng Monetary Authority of Singapore (MAS) na lahat ng kostumer ay dapat na makilala nang pisikal at harapan sa panahon ng rehistrasyon.

  Kung ginamit mo ang MyInfo para maberipika ang identidad mo at tagumpay ang aktibasyon ng account, HINDI mo na kailangang magpunta sa M1 Customer Service Centre.

  12. Sa ano-anong bansa ako makakapagremit ng pera gamit ang serbisyo ng M1 Remit?

  Sa kasalukuyan, maaaring gamitin ang serbisyo ng M1 Remit para makapagpadala ng pera sa 14 bansa:

  1. Australia
  2. Bangladesh
  3. China (bago!)
  4. India
  5. Indonesia
  6. Myanmar
  7. Pilipinas
  8. Malaysia
  9. Nepal(bago!)
  10. New Zealand
  11. Pakistan
  12. Sri Lanka
  13. Thailand
  14. United Kingdom
  15. Vietnam

  Magdadagdag pa ng mas maraming bansa sa hinaharap.

  13. Ano-ano ang mga magagamit na moda ng pagpapadala ng pera sa padadalhan?

  Ang account credit sa bangko at pick-up ng cash ang kasalukuyang mge metodo ng pagpapadala ng pera.


  Sumangguni sa aming Gabay sa Pagreremit sa ibaba para sa mga detalye.

  Bansa Paraan ng Pagreremit Kalahok na mga Bangko/Katuwang Limitasyon ng Remit kada Transaksiyon* Bayad sa Serbisyo (SGD) Iskedyul ng Pagbabayad
  Australia Account Credit Lahat ng Bangko sa Australia AUD 10,000 8.00 Lunes hanggang Biyernes * Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na 2 araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Bangladesh Account Credit Lahat ng Bangko sa Bangladesh Sumangguni sa punto 21 2.00 Sabado hanggang Linggo Islami Bank, Bank Asia Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Iba pang mga Bangko *Make-credit sa susunod na 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon bago 3:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na 2 hanggang 3 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 3:00 pm.
  Biyernes, Sabado, o Pista Publiko Islami Bank, Bank Asia Make-credit sa susunod na 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon bago 3:00 pm
  Iba pang mga Bangko Make-credit sa susunod na 2 hanggang 3 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 3:00 pm.
  Pick Up ng Cash MGA BANGKO: BRAC Bank, Islami Bank Bangladesh, Bank Asia, Agrani Bank, Janata Bank, Dutch-Bangla Bank, Bangladesh Krishi Bank, Pubali Bank, Sonali Bank, NCC Bank, Uttara Bank, Rupali Bank & The City Bank Sumangguni sa point 21 2.00 Linggo hanggang Huwebes Agad na make-credit ang transaksiyong isinagawa bago 5:00 pm.
  NGO / MFI / Development Bank: BURO, JAGORANI, RRF, GUK, DESHA, CDIP BDT 100,000 Biyernes, Sabado, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong isinagawa lampas 5:00 pm.
  NGO / MFI / Development Bank:TMSS, Ansar VDP Unnayan Bank, Karmasangsthan Bank BDT 200,00
  China Account Credit Lahat ng bangkong kalahok sa buong China na may China UnionPay na kard USD 5,000 8.00 Lunes hanggang Linggo Make-credit sa parehong araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon mula 9:00 am hanggang 5:00 pm.
  Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 5:00 pm.
  India Account Credit Lahat ng Bangko sa India Sumangguni sa punto 21 2.00 Lunes hanggang Biyernes * * Make-credit sa parehong araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon bago 4 pm.
  * Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 4:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang natanggap nag transaksiyon.
  Indonesia Account Credit Lahat ng Bangko sa Indonesia IDR 100 million 2.00 Lunes hanggang Biyernes Mas mababa sa IDR 50 milyon Make-credit sa loob ng isang oras ang natanggap nag transaksiyon.
  Mas mataas sa IDR 50 milyon * Make-credit sa parehong araw ang transaksiyon bago 3:00 pm para sa BNI, BRI, at BSM.
  * Para sa iba pang mga bangko, make-credit sa susunod na 1 hanggang 2 araw ngtrabaho ang transaksiyon bago 3:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Mas mababa sa IDR 50 milyon Make-credit sa loob ng isang oras ang natanggap nag transaksiyon.
  Mas mataas sa IDR 50 milyon * Make-credit sa parehong araw ang transaksiyon bago 3:00 pm para sa BNI, BRI, at BSM.
  * Para sa lahat ng bangko, make-credit sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon bago 3:00 pm.
  Pick Up ng Cash At any PT POS, Pegadaian, Toko Reguler Outlets, Alfa Mart, BNI Bank and outlets IDR 50 million 2.00 Lunes hanggang Biyernes Makokolekta ang pera sa loob ng 1 oras para sa mga transaksiyon mula 9:30 am hanggang 3:00 pm.
  Sabado * Makokolekta ang pera sa loob ng 1 oras para sa mga transaksiyon mula 9:30 am hanggang 3:00 pm sa BNI Bank.
  * Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho para sa transaksiyon mula 9:30 am hanggang 3:00 pm sa lahat ng iba pang mga lokasyon.
  Linggo o Pista Publiko Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho para sa transaksiyon mula 9:30 am hanggang 3:00 pm.
  Pilipinas Account Credit Lahat ng Bangko sa Pilipinas PHP 500,000
  (Sumangguni sa punto 21)
  2.00 Lunes hanggang Biyernes *Make-credit sa parehong araw ng pagtatrabaho ang trasaksiyon bago 10:00 am.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang trasaksiyon lampas 10:00 am.
  Sabado, Kinggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyonng natanggap.
  Pick Up ng Cash Mga Sangay ng Metropolitan Bank PHP 500,000
  (Sumangguni sa punto 21)
  2.00 Lunes hanggang Linggo, kabilang ang Pista Publiko Agad na makokolekta ang pera para sa mga transaksiyon mula 9:30 am hanggang 5:00 pm.
  **Nakadepende ang koleksiyon ng pera sa oras ng operasyon ng lokasyon
  RD Pawnshop PHP 300,000
  PSBank PHP 250,000
  Palawan Pawnshop PHP 150,000
  LBC Express PHP 100,000
  Robinsons Department Store PHP 100,000
  M Lhuillier Pawnshop PHP 50,000
  Globe GCASH (Villarica & Puregold) PHP 50,000
  Cebuana Lhuillier PHP 30,000
  Myanmar Pick Up ng Cash Kanbawza Bank, Myanmar Citizen Bank, AGD Myanmar
  Tala: May karagdagang singil para sa Cash Payout sa KBZ Bank na kinolekta sa labas ng lungsod ng Yangon, hanggang MMK 0.5 kada MMK100 o MMK200 kada transaksiyon (alinman ang mas mataas) at MMK500 bilang bayad sa komunikasyon
  MMK 2.7 million 6.00 Lunes hanggang Biyernes Agad na makokolekta ang pera para sa mga transaksiyon mula 11:30 am hanggang 4:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Kokolektahin ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho mula 11:30 am hanggang 4:00 pm.
  Malaysia Account Credit Lahat ng Bangko sa Malaysia Sumangguni sa punto 21 2.00 Lunes hanggang Biyernes Lahat ng Bangko *Make-credit sa parehong araw bago 11 pm ang trasaksiyong isinagawa bago 3:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 3 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Lahat ng Bangko Make-credit sa susunod na 2 araw ang natanggap na transaksiyon.
  Pick Up ng Cash Lahat ng Sangay ng Merchantrade MYR 25,000 Araw-araw Lahat ng Sangay ng Merchantrade Maaaring makolekta ang cash kaagad kung natanggap ang transaksyon sa pagitan ng 9:00 hanggang 5:00
  Nepal Account Credit Anumang kalahok na Bangko sa Nepal Sumangguni sa punto 21 6.00 Linggo hanggang Biyernes Prabhu Bank, Himalayan Bank Make-credit sa parehong araw ang transaksiyong natanggap mula 9:00 am hanggang 5:00 pm.
  Iba pang mga Bangko Make-credit sa sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap mula 9:00 am hanggang 5:00 pm.
  Sabado o Pista Publiko Prabhu Bank, Himalayan Bank Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Iba pang mga Bangko Make-credit sa loob ng 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Pick Up ng Cash 1. Mga sangay ng Prabhu Bank at ahente ng Prabhu Money Transfer
  2. CG Money Remit agents
  3. Mga ahente ng GME Remittance (dating Remit)
  NPR 100,000 Linggo hanggang Huwebes Agad na makokolekta ang pera para sa transaksiyon mula 12:00 pm hanggang 5:00 pm.
  Biyernes Agad na makokolekta ang pera para sa transaksiyon mula 12:00 pm hanggang 3:00 pm.
  Sabado o Pista Publiko Agad na makokolekta ang pera para sa transaksiyon mula 12:00 pm hanggang 5:00 pm.
  New Zealand Account Credit Lahat ng Bangko sa New Zealand NZD 10,000 8.00 Lunes hanggang Biyernes * Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  * Sabado, Linggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na 2 araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Pakistan Account Credit Lahat ng Bangko sa Pakistan PKR 500,000 6.00
  *Libreng Serbisyo para sa pagremit ng higit sa USD$200
  Lunes hanggang Biyernes *Make-credit sa parehong araw ang transaksiyon mula 9:30 am hanggang 5:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon lampas 5:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Ang transaksyon na natanggap ay mai-kredito sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho.
  Pick Up ng Cash Mga sangay ng National Bank of Pakistan at Muslim Commercial Bank Pakistan PKR 500,000 6.00
  *Libreng Serbisyo para sa pagremit ng higit sa USD$200
  Lunes hanggang Linggo at Pista Publiko Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho mula 12:30 pm hanggang 5:00 pm.
  Sri Lanka Account Credit Lahat ng Bangko sa Sri Lanka Sumangguni sa punto 21 6.00
  → 4.00
  Lunes hanggang Biyernes Bank of Ceylon, Sampath Bank, Hatton Bank Make-credit sa parehong araw ang transaksiyon mula 9:00 am hanggang 5:00 pm.
  Other Banks Make-credit sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyon mula 9:00 am hanggang 5:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Bank of Ceylon, Sampath Bank, Hatton Bank Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Iba pang mga Bangko Make-credit sa susunod na 1 hanggang 2 araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Pick Up ng Cash Mga sangay ng Bank of Ceylon, Sampath Bank, Hatton Bank LKR 1 million 6.00
  → 4.00
  Lunes hanggang Biyernes Makokolekta ang pera makalipas ang 1 oras para sa transaksiyong natanggap mula 11:00 am hanggang 4:30 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Cash can be collected on the next working day between 11:00am to 4:30pm
  Thailand Account Credit Lahat ng Bangko sa Thailand THB 150,000 6.00
  → 4.00
  Lunes hanggang Biyernes *Make-credit sa parehong araw ang transaksiyong natanggap bago 2:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap lampas 2:00 pm.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na araw ang natanggap na transaksiyon.
  United Kingdom Account Credit Lahat ng Bangko sa United Kingdom Lahat ng Bangko sa United Kingdom 8.00 Lunes hanggang Biyernes Make-credit sa susunod na 2 hanggang 4 na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap.
  Sabado, Linggo, o Pista Publiko Make-credit sa susunod na 2 hanggang 4 na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap.
  Vietnam Account Credit Lahat ng Bangko sa Vietnam Sumangguni sa punto21 6.00 Lunes hanggang Biyernes DongA Bank *Make-credit sa parehong araw ang transaksiyong natanggap bago 2:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap lampas 2:00 pm.
  Other Bank *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap bago 2:00 pm.
  *Make-credit sa susunod na 2 araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap lampas 2:00 pm.
  Sabado: 9:00 am – 11:00 am DongA Bank *Make-credit sa parehong araw ang transaksiyong natanggap bago 10:30 am.
  *Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap lampas 10:30 am.
  Other Bank Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang transaksiyong natanggap lampas 10:30 am.
  Linggo o Pista Publiko Lahat ng Bangko Make-credit sa susunod na araw ng pagtatrabaho ang natanggap na transaksiyon.
  Pick Up ng Cash Lahat ng kalahok na lokasyon sa Vietnam Sumangguni sa punto 21 6.00 Lunes hanggang Biyernes DongA Bank Agad na makokolekta ang pera mula 9:00 am hanggang 3:00 pm.
  Lahat ng Bangko Agad na makokolekta ang pera mula 9:00 am hanggang 3:00 pm.
  Sabado: 9:00am – 11:00am DongA Bank Agad na makokolekta ang pera mula 9:00 am hanggang 10:30 am.
  Lahat ng Bangko Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho.
  Linggo o Pista Publiko DongA Bank Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho mula 9:00 am hanggang 3:00 pm.
  Lahat ng Bangko Makokolekta ang pera sa susunod na araw ng pagtatrabaho mula 9:00 am hanggang 2:00 pm.

  Ang araw ng pagtatrabaho ay depende sa destinasyon ng pagreremit.

  Halimbawa ng pagtanggap ng iniremit:


  Araw Iniremit Noong Natanggap Noong
  Parehong Araw ng Pagtatrabaho Lunes Lunes
  1 Araw ng Pagtatrabaho Lunes Martes
  2 Araw ng Pagtatrabaho Lunes Miyerkoles
  1 hanggang 2 Araw ng Pagtatrabaho Lunes Martes o Miyerkoles
  2 hanggang 3 Araw ng Pagtatrabaho Lunes Miyerkoles o Huwebes
  3 Araw ng Pagtatrabaho Lunes Miyerkoles o Huwebes
  Mangyaring sumangguni sa pahina Coverage para sa higit pang mga detalye.

  *Depende sa (i) mga restriksiyong ipinataw ng mga bansa kung saan mo ipadadala ang pera, (ii) anumang angkop na mga tuntunin ng paggamit na ipatutupad ng AXS at/o (iii) rate ng palitan salapi.

  14. Gaano katagal bago matanggap ng mga Pinadalhan ko ang halagang iniremit?

  Nakadepende sa destinasyon, moda ng pagtanggap, at oras ng pagpapadala kung kailan matatanggap ng Pinadalhan ang niniremit na pera.
  Sumangguni sa aming Gamay sa Pagreremit para sa mga detalye.

  15. Kailangan ko bang magrehistro ng bagong account sa tuwing magpapadala ako ng pera sa ibang bansa?

  Isang beses na proseso lang ang pagrerehistro. Kapag matagumpay ang pagrrehistro, makakapagpadala ka na ng pera sa padadalhan gamit ang M1 Remit na app sa iyong cell phone kahit saan, kahit kailan.

  16. Ilang Padadalhan ang puwede kong irehistro / padalhan ng pera?

  Puwede kang magrehistro ng hindi lalampas sa limang (5) padadalhan nang sabay-sabay.

  17. Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay para mairehistro ang Padadalhan ko?

  Buong Pangalan, Numero ng Cell Phone, Adres, Detalye ng Account sa Bangko (kung meron), DOB, Nasyonalidad, Relasyon.

  18. May singil ba para sa bawat transaksiyon?

  May Bayad sa Serbisyo na sisingilin sa Nagpadala para sa bawat ipinadalang transaksiyon sa pagreremit (order). Sumangguni sa aming Gabay sa Pagreremit para sa kompletong listahan ng mga singil.

  19. May babayaran ba ang tumanggap ng padala para sa serbisyo ng M1 Remit?

  Wala nang babayaran ang Padadalhan para matanggap ang ipinadalang pera.

  20. Ano ang rate ng palitan ng salapi kapag magpapadala ng pera sa ibang bansa?

  Ang rate ng palitan para sa bawat destinasyon ay ang nakadispley na rate sa oras ng kumpirmasyon mo sa order bago ang submisyon sa app. Puwede mong itsek o tingnan ang kasalukuyang rate ng palitan sa M1 Remit na mobile na app kahit saan, kahit kailan.

  21. Magkano ang ipadadala ko?

  Ang pinakamataas na puwedeng iremit kada transaksiyon ay $9,900 (kasama na ang Bayad sa Serbisyo) kung magpapadala ka gamit ang AXS (depende sa salapi ng koridor)..
  Maaari kang magremit ng hanggang SGD25,000 kada araw (at SGD100,000 kada buwan). Marereset ang limit sa isang tiyak na petsa.

  22. Paano ako makakapagbayad para sa Order ng Pagreremit?

  Kapag nakagawa ka na ng Order ng Pagreremit mula sa iyong M1 Remit na mobile na app / web, puwede ka nang magbayad gamit ang isa sa sumusunod:

  • Alinmang AXS machine sa buong bansa
  • AXS m-Station (I-download ang AXW m-Station na app sa Google Play Store o Apple App Store)

  Kapag nakapagbayad na, ipoproseso na ang order mo ng pagreremit. (Para sa karagdagang impormasyon sa lokasyon ng mga AXS machine sa uong isla at AXS m-Station, i-click ito). click here).http://www.axs.com.sg

  23. Gaano ako katagal dapat magbayad para makompleto ang transaksiyon ko sa pagreremit? Ano ang mangyayari kung hidi ako nakapagbayad sa itinakdang panahon?

  Kailangan mong magbayad sa loob ng 3 oras matapos isumite ang Order. Kung hindi, mapapaso ang Order at kakailanganin mong gumawa ng panibagong Order ng Pagreremit. Wala kang babayaran para sa anumang napasong Order.

  24. Ano ang gagawin ko kung mali ang ibinigay kong account sa bangko / ID / pangalan ng Benepisyaryo ko? Puwede ko bang baguhin ang Order ng Pagreremit?

  Kung mali ang naibigay mong impormasyon tungkol sa Padadalhan (Benepisyaryo) sa transaksiyon ng pagreremit, agad na makipag-ugnayan sa aming Customer Service sa 1693 (araw-araw, 8 ng umaga hanggang 12 ng madaling araw).

  Maaari lang baguhin ang impormasyon kung hindi pa bayad ang transaksiyon o nake-credit ito sa account ng Pinadalhan. Kapag nagkamali ka sa pagreremit, makipag-ugnayan ka agad sa M1 Remit Customer Support para sa anumang kahilingan sa pagbabago ng impormasyon.

  Walang pananagutan ang Kliq Pte Ltd sa anumang paglalabas ng pera para sa maling tao o entidad dahil sa maling data na ibinigay ng Nagpadala.

  25. Puwede ba akong magkansela ng transaksiyon?

  Makakapagkansela lang kung hindi pa bayad ang transaksiyon o hindi pa nake-credit sa account ng Padadalhan. Makakapagkansela ka ng Order sa M1 Remit na mobile na app kung hindi pa napoproseso ang Order.

  26. Paano ko mababawi ang pera kung hindi tagumpay ang transaksiyon ko sa pagreremit.

  Alamin ang istatus ng iyong transaksiyon sa pagreremit. Kung "Nabigo" ito, kontakin ang M1 Remit sa 1693 (8am - 12mn) para maasikaso ang muling pagpoproseso o pagre-refund ng iyong transaksiyon.

  27. Ano ang gagawin ko kung hindi natanggap ng Pinadalhan ko ang iniremit na pera?

  Alamin ang istatus ng iyong transaksiyon sa pagreremit. Kung "Tagumpay" ito at hindi natanggap ng Benepisyaryo ang ipinadala, kontakin agad ang M1 Remit sa 1693 (8am - 12mn).

  28. Kailangan ko bang ibigay ang mga detalye ng Padadalhan sa tuwing magpapadala ako ng pera?

  Kinukuha at isine-save ng M1 Remit ang mga detalye ng iyong Pinadadalhan. Pero puwede mong baguhin ang mga detalye ng pinadadalhan.

  29. Paano ko malalaman ang istatis ng (mga) transaksiyon ko?

  Puwede kang mag-login sa M1 Remit website o mobile na app para malaman ang istatus ng transaksiyon mo (i-click ang "History at Istatus" na tab sa main page).

  30. Makakatanggap ba ako ng resibo ng mga transaksiyon ko?

  Oo. Para sa bawat matagumpay na transaksiyon, bibigyan ka ng resibo ng M1 Remit na makikita mo sa M1 Remit App. Makikita mo ang resibong ito sa loob ng 180 araw.

  31. May babayaran ba ako para sa anumang SMS na matatanggap para sa M1 Remit?

  Hindi, wala kang babayaran para sa anumang SMS na matatanggap mo para sa serbisyo ng M1 Remit.

  Binago ko ang numero ng cell phone ko. Ano ang gagawin ko?

  Bisitahin mo kami nang personal (hindi puwede ang proxy o awtorisadong kinatawan) sa aming M1 Customer Service Centre (IMM o Paragon) para ma-update ang mga detalye mo. Kung hindi mo ia-update ang mga detalye mo, maaaring masuspinde ang M1 Remit account mo at hindi ka makakapasok o makakagawa ng anumang pagreremit sa iyong mobile.

   Dalhin mo ang iyong orihinal na mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa beripikasyon:-
  • Para sa mga mamamayan ng Singapore at Permanenteng Residente – NRIC
  • Para sa mga dayuhan – FIN / Pass para sa Trabaho (Pass para sa Pag-empleyo, Pass para sa Pagsasanay sa Trabaho, Pass para sa Estudyante, Pass para sa Dependent, Pass para sa Matagalang Pagbisita, at Pass para sa Pagbisitang Sosyal)

  33. Napaso na ang aking FIN / Pass para sa Trabaho. Ano ang gagawin ko?

  Kung ikaw ay umiiral na kostumer at napaso na ang iyong FIN/Pass para sa Trabaho, magsumite ng malinaw na kopya ng bago mong larawan ng ID (harap at likod) at ang pinakahuling Patunay ng Adres ng Tirahan mo sa registration@m1remit.com.sg. Puwede mo ring isumite ang mga dokumentong ito sa aming M1 CSC (IMM o Paragon). Kakailanganin ang mga dokumentong ito para maberipika at ma-update ang profile mo. Sakaling hindi nakatugon sa mga kahingian ng beripikasyon ang mga dokumentong isinumite sa pamamagitan ng email, may karapatan ang Kliq Pte Ltd na hilingin ang kostumer na magpunta sa M1 CSC (IMM o Paragon).

  Kung hindi mo ia-update ang mga detalye mo, maaaring masuspinde ang M1 Remit account mo at hindi ka makakapasok o makakagawa ng anumang pagreremit sa iyong mobile.

  34. Puwede ko bang baguhin ang mga personal na detalye ko?

  Oo, sa pamamagitan ng pag-login sa sistema ng M1 Remit (Paki-click ang "Tingnan ang Profile" na tab sa main page). Pero kakailanganin mong bisitahin ang aming M1 Customer Service Center para sa pag-update ng partikular na impormasyon (hal., numero ng cell phone, petsa ng pagkapaso ng ID).

  35. Paano ko mapapalitan ang password ko?

  I-click mo lang ang "I-click ito para I-reset ang Password"na link sa ibaba ng page ng Pag-login ng Miyembro, o sa M1 Remit na mobile na app.

  36. Puwede ba akong magremit sa ngalan ng mga kaibigan/kompanya ko?

  Hindi, makakapagremit ka lang ng pera gamit ang sarili mong nakarehistrong account.
  Para lang sa mga indibidwal na kostumer ang serbisyo ng M1 Remit.

  37. Bakit kailangan kong mag-sign-up sa M1 Remit?

   Sa M1 Remit:
  • Makakapagremit ka kahit saan, 24/7 gamit ang app namin sa cell phone mo.
  • Mabilis kang makakapagremit ng pera sa mga mahal mo sa ibang bansa
  • Makakatipid ka sa mababang bayad sa pagreremit at kompetitibong palitan ng salapi

  38. Ano ang ibig sabihin ng istatus?

  • Nakabinbin – Nakabinbin para sa pagbayad ang transaksiyon.
  • Pinoproseso – Nabayaran na.
  • Kompleto – Nakapagremit na.
  • Napaso – Hindi nabayaran ang transaksiyon at napaso na.

1. Paano magrehistro sa pamamagitan ng M1 Remit Website?

 • Mag-log on sa www.m1remit.com.sg.
 • I-click ang Register na buton.
 • Kompletuhin ang Form sa pagrerehistro at i-click ang Gumawa ng Account.
 • May ipadadala sa iyong email para kumpirmahin ang balidasyon. Kumpirmahin mo ang email mo sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link.
 • Bibibigyan ka ng dalawang pagpipilian:
 • MyInfo Magpunta sa M1 Shop
  Kung mas kumportable ka sa MyInfo, mag-login sa M1 Remit App para kompletuhin ang pagrerehiistro mo.
  • Ibigay mo ang mga detalye mo.
  • Magpunta sa awtorisadong M1 Customer Servie Centre.
   • NRIC / FIN / Pass para sa Pag-empleyo / Pass para sa Trabaho
   • Balidong numero ng cell phone na rehistrado sa Singapore
 • Na-activate na ang account.

2. Paano magrehistro sa pamamagitan ng M1 Remit Mobile App?

 • I-download ang M1 Remit na app sa Apple App Store o Google Play Store.
 • Piliin ang Mag-sign Up.
 • Ibigay mo ang impormasyon mo at piliin ang Susunod.
 • May ipadadala sa iyong email para kumpirmahin ang balidasyon. Kumpirmahin mo ang email mo sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link.
 • Mag-log in sa M1 Remit Mobile App para kompletuhin ang pagrerehistro mo.
 • Piliin mo ang gusto mong paraan ng pagbeberipika ng identidad - "MyInfo" o "Magpunta sa M1 Shop".
 • MyInfo Magpunta sa M1 Shop
  Kung mas kumportable ka sa MyInfo, mag-login sa M1 Remit App para kompletuhin ang pagrerehiistro mo.
  • Ibigay mo ang mga detalye mo.
  • Magpunta sa awtorisadong M1 Customer Servie Centre (IMM/Paragon) para beripikahin ang mga detalye ng account mo.
   • NRIC / FIN / Pass para sa Pag-empleyo / Pass para sa Trabaho
   • Balidong numero ng cell phone na rehistrado sa Singapore
 • Na-activate na ang account.

3. Paano Mag-login?

Sa M1 Remit Website:

 • Magpunta sa www.m1remit.com.sg.
 • I-click ang Mag-login.
 • Ipasok mo ang ID mo sa Pag-login (Email Address) at password.
 • I-click ang Mag-login.

Sa M1 Remit Moblile App:

 • I-download ang M1 Remit na mobile na app sa Apple App Store o Google Play Store.
 • Buksan ang M1 Remit na mobile na app at piliin ang Mag-sign in.
 • Ipasok mo ang ID mo sa Pag-login (Email Address) at password.
 • I-click ang Mag-login.

4. Paano I-reset ang nakalimutang password?

 • Mag-log on sa www.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app.
 • Piliin ang Mag-login / Mag-sign In.
 • I-click ang Nalimutan ang Password Ko.
 • Kompletuhan ang mga personal na detalye at sagutin ang tanong para sa seguridad.
 • Padadalhan ka sa iyong email address ng link ng pag-reset ng password.
 • I-reset ang password at palitan ng bagong password.

5. Ano-ano ang mga teknikal na kahingian para sa M1 Remit na mobile na app?

 • Android: suportado ang Android 4.3.3 pataas
 • iOS: suportado ang iOS 7 pataas
 • PC: suportado ang IE, Google Chrome, Firefox

6. Paano i-reset ang PIN?

 • I-click ang Nakalimutan ang Passcode sa Ipasok ang Passcode.
  • Ibigay ang mga detalye ng account mo para ma-reset ang passcode.
  • Ipasok ang bagong passcode para magpatuloy.

O

 • Tumawag sa 1693 (Lunes hanggang Linggo, 8am – 12mn).
  • Beripikahin mo ang identidad mo sa konsultant sa Customer Service (pangalan, email, ID, numero ng cell phone).
  • Ipaalam mong gusto mong i-reset ang PIN mo.
  • Sasabihan kang i-reset moang PIN mo sa susunod na magla-login ka sa M1 Remit na app.

7. Paanoako makakatawag para sa mga tanong?

Tumawag sa 1693 (Lunes hanggang Linggo, 8am – 12mn).

8. Paano ako magdadagdag/mag-eedit/magtatanggal ng tagatanggap?

 • Sa Mga Detalye ng Pag-book, i-click ang Magbayad
 • I-click ang Mga Padadalhan na icon
 • Para Magdagdag ng Padadalhan
  • I-click ang "Magdagdag ng Padadalhan" na buton
 • Para Mag-edit / Magtanggal ng padadalhan
  • I-click ang Padadalhan na gusto mong baguhin / tanggalin
  • Piliin ang Iedit / Tanggalin

9. Paano magpadala ng pera?

 • Mag-log on sa www.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app
 • I-click ang Magpadala ng Pera na icon
 • Piliin ang Padadalhan na gusto mong makatanggap ng pera
 • Ibigay mo ang iyong mga detalye ng transaksiyon, piliin ang Padadalhan mula sa drop down na listahan ng mga pinadadalhan at i-click ang Magpadala ng pera na buto
 • I-click ang Magpatuloy
 • Basahin at I-lick ang Sang-ayon na buton para tanggapin ang Transaksiyon
 • Kumpirnahin mo ang mga detalye mo sa pamamagitan ng pag-click sa Kumpirmahin na buton
 • Kompletuhin mo ang transaksiyon mo sa pagreremit sa pamamagitan pagbayad sa iyong Order gamit ang alin sa sumusunod na mga pamamaraan:
  • AXS Stations (I-click ito para hanapin ang pinakamalapit na AXS Station); o
  • AXS m-Station na app (I-download sa google Play Store o Apple App Store).

10. Paano ko ita-track ang transaksiyon at istatus ko?

 • Mag-log on sawww.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app
 • I-click ang Mga Transaksiyon na icon
 • Piliin mo ang transaksiyon mo
 • Ililista ang mga detalye ng transaksiyon, kabilang na ang istatus ng transaksiyon

11. Paano humiling ng kanselasyon at pag-refund?

 • Kontakin ang M1 Remit sa 1693
 • Ibigay mo reference number at ang petsa ng iyong transaksiyon – at ipaalam mong kailangan mong kanselahin/i-refund ang transaksiyon mo sa pagreremit
 • Kokontakin ka namin para kumpirmahin na pinahihintulutan ang hiling mo para sa kanselasyon/pagre-refund.

12. Paano humiling ng pagbabago sa mga transaksiyon ko?

 • Kontakin ang M1 Remit sa 1693
 • Ibigay mo reference number at ang petsa ng iyong transaksiyon – at ipaalam mong kailangan mong baguhin ang transaksiyon mo sa pagreremit
 • Kokontakin ka namin para kumpirmahin na pinahihintulutan ang hiling mo para sa pagbabago.
 • Mag-log on sawww.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app
  • I-click ang Isulat ang Tanong, i-type ang iyong kahilingan at ibigay ang reference number at petsa ng transaksiyon mo, i-click ang Ipadala
  • Kokontakin ka namin para kumpirmahin ang hiling mo
  • I-click ang Transaksiyon Ko na folder at piliin ang Baguhin / Mag-refund
  • I-click ang Baguhin at tukuyin ang mga pagbabagong gusto mong gawin sa transaksiyon
  • I-click ang Ipadala ang Kahilingan at Kumpirmahin ang kahilingan mo

13. Saan ko mahahanap ang pinakahuling palitan ng salapi?

 • Mag-log on sa www.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app/li>
 • I-click mo ang Mga Rate Ngayong Araw na icon

14. Saan ko mahahanap ang reference number ng order na kailangan kapag magbabayad sa pamamagitan ng AXS?

 • Mag-log on sa www.m1remit.com.sg / M1 Remit na mobile na app
 • I-click ang Transaksiyon na icon
 • Piliin ang kaugnay na transaksiyon
 • Nasa kaliwa sa itaas ang Numero ng Order

15. Paano ko maidadagdag ang M1 Remit bilang ligtas na site?

Internet Explorer

 • I-click ang 3 pahalang na linya na icon sa dulong kanan ng Address bar
 • I-click ang Mga Setting, i-scroll sa ibaba at i-click ang Ipakita ang Advanced na mga Setting na link
 • I-click ang Palitan ang proxy na mga setting
 • I-click ang Seguridad na tab > Mapagkakatiwalaang Sites na icon, pagkatapos ay i-click ang Sites
 • Ipasok ang URL ng iyong Mapagkakatiwalaang Site, pagkatapos ay i-click ang Idagdag

Google Chrome

 • I-click ang "Tools" na menu sa itaas ng iyong screen o pindutin ang "ALT" kasabay ang "T" sa keyboard mo
 • Piliin ang "Mga Opsiyon sa Internet"
 • I-click ang tab sa itaas ng pop-up na menu na nagsaabing "Pagkapribado"
 • I-click ang "Sites"
 • I-type ang eksaktong address ng website sa makikitang kahon at i-click ang "Pahintulutan"
 • I-click ang "OK" para makalabas sa "idagdag ang website" na pahina
 • I-click ang "OK" na buton para i-save ang mga setting

Firefox

 • I-click ang 3 pahalang na linya na icon sa dulong kanan ng Address bar
 • I-click ang Mga Setting, i-scroll sa ibaba at i-click ang Ipakita ang Advanced na mga Setting na link
 • I-click ang Palitan ang proxy na mga setting
 • I-click ang Seguridad na tab > Mapagkakatiwalaang Sites na icon, pagkatapos ay i-click ang Sites
 • I-type ang eksaktong address ng website sa makikitang kahon at i-click ang "Pahintulutan"
 • Ipasok ang URL ng iyong Mapagkakatiwalaang Site, pagkatapos ay i-click ang Idagdag
 • I-click ang Isara > OK

16. Paano ko masisiguro na hindi spam na emal ang M1 Remit?

Sa email account mo, idagdag ang no-reply@m1remit.com.sg sa iyong Ligtas na listahan.

I-click para ma-download ang PDF.

Gabay sa Paggamit ng M1 Remit (Ingles)

Gabay sa Paggamit ng M1 Remit (Bahasa Indonesia)

Gabay sa Paggamit ng M1 Remit (Bengali)

Gabay sa Paggamit ng M1 Remit (Burmes)

Gabay sa Paggamit ng M1 Remit (Tamil)

1. Ano ang Invite Code?

Ang Invite Code ay natatanging set ng mga titik at numero na nakatalaga lang sa iyo. Magagamit mo ang code na ito para imbitahan ang mga kaibigan mo na gamitin ang M1 Remit. Sa unang matagumpay na transaksiyon ng kaibigan mo, malilibre ka rin sa serbisyo sa susunod mong transaksiyon.

2. Paano gumagana ang Invite Code?

Kapag nag-sign up ang kaibigan mo gamit ang iyong Invite Code, malilibre siya serbisyo sa una niyang transaksiyon.
Sa unang matagumpay na transaksiyon ng kaibigan mo, malilibre ka rin sa serbisyo sa susunod mong transaksiyon.

3. Ilang kaibigan ang puwede kong imbitahan?

Walang limitasyon sa bilang ng kaibigan na maaari mong imbitahan.

4. Napapaso ba ang Invite Code?

Balido ang mga Invite Code sa loob ng 90 araw sa oras na matanggap ito.

5. Puwede ba akong magrehistrong muli kapag nakalimutan kong gamitin ang Invite Code?

Hindi. Eksklusibo lang para sa mga bagong user ang Invite Code.

6. Puwede ba akong mag-imbita ng umiiral na mga user na gamitin ang Invite Code ko?

Hindi. Maiimbitahan mo lang ang mga kaibigan mo na hindi pa nakakapag-sign up sa M1 Remit.

7. Saan ko mahahanap ang Invite Code?

Magpunta sa Menu > Mag-imbita ng Kaibigan. Makikita mo ang natatangi mong Invite Code.

8. Ano ang gagawin ko kung hindi na-waive ang bayad sa transaksiyon?

Tawagan ang aming customer service sa 1693.

9. Ano ang Promo Code?

Ang mga Promo Code ay code na ibinibigay ng M1 Remit paminsan-minsan. Aalukin ka nito ng M1 Remit.

10. Paano gumagana ang Promo Code?

Gamitin ang Promo Code kapag pinadalhan ka ng M1 Remit sa pamamagitan ng in-app na notipikasyon o email. Tiyaking laging bisitahin ang iyong app at email para makatanggap ng mga promosyon.

11. Napapaso ba ang Promo Code?

Maaaring limitado ang panahon ng paggamit ng mga Promo Code; alamin ito kapag nakakatanggap ka ng promo code mula sa M1 Remit.

Tagalog